{{item.tenDoanhNghiep}}

Chủ cơ sở: {{item.tenNguoiDaiDien}}

Ngày cấp: {{item.ngayCapGiayPhep | date:'dd/MM/yyyy'}}

Địa chỉ: {{item.diaChi}}, {{item.strDiaChiTinhHuyenXa}}

Xem giấy chứng nhận

{{item.tenSanPhamDangKy}}

Nhóm sản phẩm: {{item.strNhomSanPham}}

Tên cơ sở: {{item.tenDoanhNghiep}}

Người đại diện: {{item.hoTenNguoiDaiDien}}

Địa chỉ: {{item.diaChiDoanhNghiepFull}}

Xem giấy chứng nhận

{{item.tenSanPhamDangKy}}

Nhóm sản phẩm: {{item.strNhomSanPham}}

Tên cơ sở: {{item.tenDoanhNghiep}}

Người đại diện: {{item.hoTenNguoiDaiDien}}

Địa chỉ: {{item.diaChiDoanhNghiepFull}}

Xem giấy chứng nhận