Tình hình An toàn thực phẩm tại địa phương

{{item.tenDoanhNghiep}}

Chủ cơ sở: {{item.tenNguoiDaiDien}}

Ngày cấp: {{item.ngayCapGiayPhep | date:'dd/MM/yyyy'}} - Ngày hết hạn: {{item.ngayHetHanGiayPhep | date:'dd/MM/yyyy'}}

Địa chỉ: {{item.diaChi}}, {{item.strDiaChiTinhHuyenXa}}

Xem giấy chứng nhận

Tên sản phẩm: {{item.tenSanPhamDangKy}}

Nhóm sản phẩm: {{item.strNhomSanPham}}

Tên cơ sở: {{item.tenDoanhNghiep}}

Người đại diện: {{item.hoTenNguoiDaiDien}}

Ngày thêm: {{item.creationTime | date:'dd/MM/yyyy'}}

Địa chỉ: {{item.diaChiDoanhNghiepFull}}

Xem bản tự công bố

Tên sản phẩm: {{item.tenSanPhamDangKy}}

Nhóm sản phẩm: {{item.strNhomSanPham}}

Tên cơ sở: {{item.tenDoanhNghiep}}

Người đại diện: {{item.hoTenNguoiDaiDien}}

Ngày thêm: {{item.creationTime | date:'dd/MM/yyyy'}}

Địa chỉ: {{item.diaChiDoanhNghiepFull}}

Xem giấy chứng nhận

Biểu đồ số cơ sở được CGCN đủ điều kiện