Tổng: {{vm.requestParams.total}} cơ sở
Không có cơ sở nào được cấp giấy chứng nhận

Tên sản phẩm: {{item.tenSanPhamDangKy}}

Nhóm sản phẩm: {{item.strNhomSanPham}}

Tên cơ sở: {{item.tenDoanhNghiep}}

Người đại diện: {{item.hoTenNguoiDaiDien}}

Ngày thêm: {{item.creationTime | date:'dd/MM/yyyy'}}

Địa chỉ: {{item.diaChi}} Xem giấy chứng nhận