Tổng: {{vm.requestParams.total}} cơ sở
Không có cơ sở nào đủ điều kiện

{{item.tenCoSo}}

Chủ cơ sở: {{item.hoTenChuCoSo}}

Ngày cấp: {{item.ngayCapGiayPhep | date:'dd/MM/yyyy'}} - Ngày hết hạn: {{item.ngayHetHanGiayPhep | date:'dd/MM/yyyy'}}

Địa chỉ: {{item.diaChiCoSo}} Xem giấy chứng nhận